Algemene verkoopvoorwaarden (consumenten)

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle consumentenverkopen van Hable One BV ("Hable"). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw aankoop van onze Producten ("Bestelling") van onze Sites en App. Door producten van ons te kopen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden in aanvulling op onze gebruiksvoorwaarden en alle andere voorwaarden die daarin zijn opgenomen door middel van verwijzing.

Telkens wanneer u Producten bij Hable bestelt, zijn de Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn op die aankopen van toepassing. Wij raden u aan deze Voorwaarden elke keer dat u een aankoop bij ons doet door te nemen.

1. Uw bestelling plaatsen

Om je Bestelling te verwerken, moet je bepaalde factuur- en verzendgegevens opgeven zodat je Bestelling kan worden uitgevoerd. Deze gegevens omvatten je naam, e-mailadres, fysiek factuuradres, fysiek verzendadres en telefoonnummer. Houd er rekening mee dat wanneer je je creditcardgegevens voor betaling opgeeft, je deze verstrekt aan onze externe betalingsdienstaanbieder, die de betaling voor je Bestelling verwerkt. Het is ook belangrijk dat het factuuradres dat je opgeeft overeenkomt met de partij die voor het/de Hable-product(en) heeft betaald. Dit is nodig om te voldoen aan de vereisten voor creditcardverwerking en om fraude te voorkomen. Om deze reden kunnen factureringsgegevens niet worden gewijzigd zodra je Bestelling is afgerond.

2. Prijzen en beschikbaarheid

Door een Bestelling te plaatsen, ga je ermee akkoord het bedrag te betalen dat wordt weergegeven op de afrekenpagina van je Bestelling. Hoewel de Diensten wereldwijd toegankelijk kunnen zijn, zijn de Producten en Diensten niet ontworpen en getest voor gebruik in alle landen. Alle Producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving kwantitatieve beperkingen op te leggen aan een Bestelling, een Bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren en Producten niet langer te leveren, zelfs als je je Bestelling al hebt geplaatst. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

3. Betalings- en factureringsgegevens

Door een creditcard of andere betaalmethode op te geven die wij accepteren, verklaar en garandeer je dat je bevoegd bent om de aangewezen betaalmethode te gebruiken en dat je ons (of onze externe betalingsverwerker) machtigt om het totale bedrag van je aankoop (inclusief eventuele toepasselijke belastingen en andere kosten) van je betaalmethode af te schrijven. Als de betalingsmethode niet kan worden geverifieerd, ongeldig is of anderszins niet acceptabel is, stellen wij je hiervan op de hoogte en kan je Bestelling worden opgeschort of geannuleerd als je het probleem niet onmiddellijk oplost.

Je erkent dat het gefactureerde bedrag kan variëren als gevolg van promotionele aanbiedingen, wijzigingen in je Bestelling of wijzigingen in van toepassing zijnde belastingen of andere kosten, en je machtigt ons (of onze externe betalingsverwerker) om het corresponderende bedrag van je betaalmethode af te schrijven.

4. Uitvoering van bestellingen

Alle bestellingen moeten door Hable worden geaccepteerd. Je bestelling kan uit voorraad worden geleverd of uit een batch die nog in productie is. In het laatste geval wordt je Bestelling verzonden nadat de productie is voltooid. Hoewel we er alles aan doen om fouten in Bestellingen te voorkomen, behouden we ons het recht voor om in het geval van een fout in de communicatie met Hable, deze fout te corrigeren en je Bestelling indien nodig te herzien, annuleren of terug te betalen.

Houd er rekening mee dat Producten die door u worden gekocht alleen mogen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik of als cadeau - elk ander gebruik is niet toegestaan onder de Voorwaarden. Alle Bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Als onderdeel van de verwerking van Bestellingen, kan Hable Bestellingsaanvragen screenen en behoudt zich het recht voor om een Bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren, in gevallen zoals:

  • Onvoldoende voorraad of beëindiging van een artikel
  • Als de partij die de Bestelling plaatst ervan wordt verdacht een wederverkoper te zijn, wordt verdacht van fraude of zich op een locatie bevindt die niet wordt bediend door de verzendprovider van Hable.
  • Fouten in bestelgegevens of creditcardverwerking

Er kan ook contact met je worden opgenomen via het e-mailadres dat je bij je Bestelling hebt opgegeven, om de Bestelgegevens te bevestigen. Hable neemt illegale activiteiten zeer serieus en behoudt zich het recht voor om Bestellingen en accounts te annuleren in geval van illegale activiteiten.

5. Fraudebestrijding

Hable zal zich bezighouden met fraudepreventie om de rechten van legitieme klanten te beschermen en om niet te profiteren van frauduleuze transacties. Hable behoudt zich het recht voor om transacties te controleren op tekenen van fraude, zoals: aantal bestelde eenheden, tijdstip van Bestelling, land van Bestelling en informatie van de betalingsgateway. Als een transactie wordt aangemerkt als mogelijk frauduleus, behoudt Hable zich het recht voor om de transactie te annuleren, het ontvangen geld terug te storten en mogelijk de creditcard en de klant te weren uit toekomstige aankopen.

Fraudepreventie strekt zich uit tot het gebruik van Hable-diensten, producten en Hable-accounts en als er sprake is van vermoedelijke frauduleuze activiteiten, behoudt Hable zich het recht voor om contact op te nemen met behulp van de verstrekte gegevens en zowel Hable-accounts als hardware te vergrendelen.

6. Fouten

Wij proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn en fouten te elimineren; wij garanderen echter niet dat alle Productbeschrijvingen, foto's, prijzen of andere informatie nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn. In het geval van een fout, op de Services, in een fysieke winkel, in een Orderbevestiging of bij het verwerken van een Bestelling of het leveren van een Product, behouden wij ons het recht voor om een dergelijke fout te corrigeren en je Bestelling dienovereenkomstig aan te passen (inclusief het in rekening brengen van de juiste prijs) of om de Bestelling te annuleren en het in rekening gebrachte bedrag terug te betalen. Je enige verhaalsmogelijkheid in het geval van een fout is om je Bestelling te annuleren en je geld terug te krijgen.

7. Verzendbeleid

7.1 Alle Producten worden geleverd af fabriek Eindhoven, tenzij anders aangegeven. Wij regelen de verzending namens u en op uw kosten, waarbij alle kosten moeten worden betaald als onderdeel van de Bestelling,

7.2 Wij leveren het keyboard op het adres dat je hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Je kunt het adres niet meer wijzigen als we het pakket al hebben verzonden.

7.3 In geval van overmacht kan Hable One niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming of vertraging in onze nakoming. In deze voorwaarden betekent "overmacht" elke oorzaak buiten de redelijke controle van Hable One die de normale uitvoering van een verplichting verhindert.

7.4 Voor bepaalde verzendbestemmingen kunnen wij, naar eigen goeddunken, de uitvoering van de Bestelling regelen via onze lokale partner.

8. Retourbeleid

8.1 U kunt het toetsenbord altijd binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. U kunt dit doen door het toetsenbord in de originele verpakking op te sturen naar Hable One BV, Torenallee 20, Floor 5, 5617BC in Eindhoven.

8.2 Als we het product hebben ontvangen en het is onbeschadigd, betalen we het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen terug.

8.3 De kosten voor de retourzending zijn voor jouw rekening.

8.4 Gedurende de periode dat u moet overwegen of u het toetsenbord wilt houden, dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.

9. Beperkte productgarantie

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en met inachtneming van eventuele toepasselijke consumentengaranties die niet bij wet kunnen worden uitgesloten, gewijzigd of beperkt, garandeert Hable dat uw Hable Producten vanaf de leveringsdatum vrij zijn van materiële gebreken voor een periode van twee (2) jaar. De datum van levering wordt beschouwd als de datum waarop uw Bestelling werd overhandigd voor verzending aan onze bezorgdienst, of, voor levering in Nederland, de datum waarop uw Bestelling werd afgeleverd volgens de leveringsopvolging. Als enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid en Hable's enige aansprakelijkheid voor enige schending van de voorgaande garantie, zal Hable het betreffende Product repareren of vervangen in overeenstemming met haar Productgarantiebeleid. Ga voor meer informatie over de beperkte garantie van Hable-producten naar ons productgarantiebeleid.

10. Vrijwaring

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en in aanvulling op de vrijwaringsverplichtingen zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, stemt u ermee in Hable en de Hable-partijen te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten, die zijn veroorzaakt door, voortvloeien uit of verband houden met (a) uw aankoop of gebruik van een Product op een wijze die illegaal is, onrechtmatig of een inbreuk vormt op de rechten van een ander, of die een misbruik van het Product inhoudt; (b) uw schending van deze Voorwaarden; of (c) uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij. Hable behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, op zich te nemen. Uw verplichting tot schadeloosstelling blijft ook na beëindiging van deze Voorwaarden en uw gebruik van deProducten bestaan. Deze vrijwaring is een aanvulling op, en niet in de plaats van, eventuele andere vrijwaringen die zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Hable.

11. Afwijzing van garanties

Met uitzondering van de beperkte productgarantie die hierin uitdrukkelijk wordt uiteengezet en onder voorbehoud van eventuele wettelijke rechten die u mogelijk hebt onder enige wet die op u van toepassing is en die niet bij overeenkomst kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd ("uw consumentenrechten"), worden de producten strikt geleverd op een "as is" en "as available" basis zonder enige vorm van garantie, De uitdrukkelijke garanties die in deze voorwaarden worden uiteengezet zijn in lijn met, en Hable wijst specifiek alle andere garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden beperkt, sluit uit, beperkt, wijzigt of pretendeert uw consumentenrechten te beperken, uit te sluiten, te beperken of te wijzigen. als een deel van deze voorwaarden in strijd is met uw consumentenrechten of andere toepasselijke wetgeving, dan prevaleren uw consumentenrechten of andere toepasselijke wetgeving boven dat deel. Als u verlies lijdt in verband met onze producten of diensten, moet u alle redelijke stappen ondernemen om uw verlies tot een minimum te beperken, waaronder ons onverwijld op de hoogte stellen als er stappen zijn die wij kunnen ondernemen om uw verlies tot een minimum te beperken.

12. Toepasselijk recht

Op de Voorwaarden en eventuele verkopen en de uitvoering van Bestellingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Voorwaarden, een Order of een verkoop zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

13. Contact opnemen met Hable

Wij willen u helpen op de hoogte te blijven van uw privacy wanneer u gebruik maakt van de producten en diensten van Hable. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via support@iamhable.com of schrijf naar:

Hable One B.V., Torenallee 20, 5617BC Eindhoven, Nederland.