G-G2BKT0YP87
 

Hable Verkoopsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 31 Augustus 2020            

 

Lees deze verkoopvoorwaarden (deze "voorwaarden") zorgvuldig door voordat u producten van Hable One B.V. ("Hable", "WE", "US", OF "OUR") koopt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw aankoop van onze Producten ("Bestelling") op onze Sites en App. Door producten van ons te kopen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden in aanvulling op onze gebruiksvoorwaarden en alle andere voorwaarden die daarin zijn opgenomen door middel van verwijzing. Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, koop dan geen producten van ons. 

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen.  Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen door de datum bovenaan deze voorwaarden te herzien. Telkens wanneer u Producten van Hable bestelt, zijn de op dat moment geldende Voorwaarden van toepassing op dergelijke aankopen. We raden u aan om deze Voorwaarden elke keer dat u een aankoop bij ons doet te lezen om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden die op een dergelijke aankoop van toepassing zijn begrijpt.

1. Het plaatsen van uw bestelling

De website van Hable (www.iamhable.com) is de enige plaats waar Hable Producten kunnen worden gekocht. Hable Producten die worden gekocht van een andere plaats dan de Hable Site (en in bepaalde gevallen Hable evenementen), worden niet gedekt door de rechten en bepalingen van de voorwaarden van Hable.

Om uw Bestelling te kunnen verwerken, dient u bepaalde factuur- en verzendgegevens op te geven, zodat uw Bestelling kan worden uitgevoerd. Deze gegevens omvatten uw naam, e-mailadres, fysiek factuuradres, fysiek verzendadres en telefoonnummer. Het is ook belangrijk dat het factuuradres dat u opgeeft overeenkomt met de partij die voor het (de) Hable-product(en) heeft betaald. Om deze reden kunnen de factuurgegevens niet meer worden gewijzigd nadat uw Bestelling is voltooid.

2. Prijzen & Beschikbaarheid

Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de betaling van het bedrag dat wordt weergegeven op de afrekenpagina van uw bestelling. Alle prijzen worden weergegeven in EUR. Hoewel de Diensten wereldwijd toegankelijk kunnen zijn, zijn de Producten en Diensten niet ontworpen en getest voor gebruik in alle landen. Alle Producten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en wij behouden ons het recht voor om een bestelling te beperken, een bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren en Producten zonder voorafgaande kennisgeving te staken, zelfs als u uw bestelling al hebt geplaatst. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

3. Betalings- en factureringsgegevens

Door het verstrekken van een creditcard of andere betaalmethode die wij accepteren, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om de aangewezen betaalmethode te gebruiken en dat u ons (of onze externe betalingsverwerker) machtigt om uw betaalmethode in rekening te brengen voor het totale bedrag van uw aankoop (inclusief eventuele van toepassing zijnde belastingen en andere kosten). Als de betalingsmethode niet kan worden geverifieerd, ongeldig is of anderszins niet acceptabel is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en kan uw Bestelling worden opgeschort of geannuleerd als u het probleem niet onmiddellijk oplost.

U erkent dat het gefactureerde bedrag kan variëren als gevolg van promotionele aanbiedingen, wijzigingen in uw Bestelling of wijzigingen in de toepasselijke belastingen of andere kosten, en u machtigt ons (of onze externe betalingsverwerker) om uw betaalmethode voor het corresponderende bedrag in rekening te brengen.

4. Uitvoering van de bestelling

Alle bestellingen moeten door Hable worden aanvaard. Uw bestelling wordt nog steeds geproduceerd en zal worden verzonden nadat de productie is voltooid. Hoewel wij alles in het werk stellen om fouten in de bestellingen te voorkomen, behouden wij ons het recht voor om in het geval van een fout in de communicatie van Hable deze fout te corrigeren en uw bestelling indien nodig te herzien, te annuleren of te vergoeden.

Houd er rekening mee dat de door u gekochte Producten alleen voor persoonlijk gebruik of als cadeau mogen worden gebruikt - elk ander gebruik is volgens de Voorwaarden niet toegestaan. Alle Bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Als onderdeel van de verwerking van Bestellingen kan Hable Bestelaanvragen screenen en behoudt zich het recht voor om een Bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren, in gevallen zoals:

1. Onvoldoende voorraad of stopzetting van een artikel

Als de partij die de bestelling ontvangt verdacht wordt van een wederverkoper, verdacht wordt van fraude of zich op een locatie bevindt die niet door de verzendprovider van Hable wordt onderhouden

2. Fouten in bestelgegevens of creditcardverwerking

Er kan ook contact met u worden opgenomen via het e-mailadres dat u in uw bestelling opgeeft, om de bestelgegevens te bevestigen. Hable neemt illegale activiteiten zeer serieus en behoudt zich het recht voor om Bestellingen en accounts te annuleren, in geval van illegale activiteiten.

5. Fraudebestrijding

Hable zal zich bezighouden met fraudepreventieactiviteiten om de rechten van legitieme klanten te beschermen en om niet te profiteren van frauduleuze transacties. Hable behoudt zich het recht voor om transacties te controleren op tekenen van fraude, zoals: aantal bestelde eenheden, tijdstip van bestelling, land van bestelling en informatie van de betalingsgateway. Als een transactie wordt gemarkeerd als mogelijk frauduleus, dan behoudt Hable zich het recht voor om transacties te controleren op tekenen van fraude.

6. Verzending & behandeling

De Hable-producten zijn speciaal verpakt voor verzending in een milieuvriendelijke Hable-verpakking en een geschikte doos. De verzenddozen kunnen verschillend zijn voor grotere bestellingen. De verzend- en verwerkingskosten worden bij de bestelling opgegeven, wanneer de gegevens worden ingevoerd via de Hable afrekenpagina. U gaat ermee akkoord alle kosten te controleren voordat u uw bestelling plaatst. U gaat ermee akkoord alle verzend- en administratiekosten te betalen die u worden gepresenteerd op het moment dat u een aankoop doet. Wanneer u uw Bestelling plaatst, krijgt u ook een schatting van de tijd die uw Bestelling nodig heeft om u te bereiken; houd er rekening mee dat deze data slechts als een schatting worden verstrekt. Uw Bestelling wordt naar u verzonden via Hable's externe verzendprovider en een lokale transporteur. Dit betekent dat het eigendomsrecht en het risico van verlies van alle Producten op de koper overgaat bij aflevering van de Producten aan de derde partij. Hable is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies, schade of boete als gevolg van een vertraging in de verzending of levering.

7. Belastingen

Wij zullen de toepasselijke belastingen en heffingen innen op de bestellingen waarvoor wij bepalen dat wij de plicht hebben om deze te innen. Als een Bestelling onderworpen is aan omzetbelasting of heffingen, gaat u ermee akkoord dat het bedrag aan belastingen en heffingen dat bij het afrekenen wordt getoond, kan worden aangepast. Dit kan door verschillende factoren worden veroorzaakt, zoals verschillen tussen bewerkingsprogramma's en wijzigingen in de belastingtarieven.

8. Fouten

We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn en fouten te elimineren; we garanderen echter niet dat alle productbeschrijvingen, foto's, prijzen of andere informatie nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn. In het geval van een fout, hetzij op de Diensten, op een fysieke winkellocatie, in een Orderbevestiging of bij de verwerking van een Bestelling of de levering van een Product, behouden wij ons het recht voor om een dergelijke fout te corrigeren en uw Bestelling dienovereenkomstig te herzien (inclusief het in rekening brengen van de juiste prijs) of om de Bestelling te annuleren en het eventueel in rekening gebrachte bedrag terug te betalen. Uw enige remedie in het geval van een fout is het annuleren van uw Bestelling en het verkrijgen van een terugbetaling.

 9. Retourbeleid

In bepaalde gevallen kunt u het recht hebben om uw artikelen uit uw bestelling te retourneren. Voor meer informatie over wanneer en hoe u artikelen uit uw bestelling kunt retourneren, kunt u ons retourbeleid raadplegen.

10. Beperkte productgarantie

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en met inachtneming van eventuele toepasselijke consumentengaranties die niet kunnen worden uitgesloten, gewijzigd of beperkt door de wet, garandeert Hable dat uw Hable-producten vanaf de datum van levering vrij zijn van materiële gebreken voor een periode van één (1) jaar. De leveringsdatum wordt beschouwd als de datum waarop onze leveringsservice de levering van uw Hable Product heeft geregistreerd, niet als een andere datum. Als uw enige en exclusieve rechtsmiddel en Hable's enige aansprakelijkheid voor enige inbreuk op de voorgaande garantie, zal Hable het betreffende product repareren of vervangen in overeenstemming met haar productgarantiebeleid.  Voor meer informatie over de beperkte garanties van Hable-producten kunt u terecht in ons productgarantiebeleid.

11. Geen medisch advies

Hable geeft geen medisch advies en de producten en diensten van Hable zijn niet bedoeld als vervanging voor gekwalificeerd medisch advies of behandeling.  In het geval dat u medisch advies wenst, om een diagnose te stellen van een gezondheidstoestand, therapeutische voordelen of als u niet zeker weet hoe de producten of diensten van Hable in wisselwerking staan met uw gezondheid, dient u een medische professional te raadplegen voordat u gebruik maakt van of vertrouwt op de informatie die door de producten en diensten van Hable wordt verstrekt. de informatie die u via de producten en diensten van Hable wordt verstrekt, is gebaseerd op voorspellende indicatoren en een gebruiker dient - in overleg met een medische professional - zijn eigen conclusies te trekken over de waarde van de informatie die door de producten en diensten wordt verstrekt.

12. Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en in aanvulling op de vrijwaringsverplichtingen zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord Hable en de Hable-partijen te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, honoraria van advocaten, die worden veroorzaakt door, voortvloeien uit of verband houden met (a) uw aankoop of gebruik van een Product op een manier die illegaal of onrechtmatig is, of de rechten van een ander schendt, of die een misbruik van het Product inhoudt; (b) uw schending van deze Voorwaarden; of (c) uw schending van een wet of de rechten van een derde. U stemt ermee in om zo volledig als redelijkerwijs vereist is mee te werken aan de verdediging van een claim. Hable behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anders onderhevig is aan schadeloosstelling door u. Uw vrijwaringsverplichting blijft ook na beëindiging van deze Voorwaarden en uw gebruik van de Producten bestaan. Deze vrijwaring is een aanvulling op, en niet in plaats van, enige andere vrijwaring die is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Hable.

13. Uitsluiting van garanties

Met uitzondering van de beperkte productgarantie die hierin uitdrukkelijk wordt beschreven en onder voorbehoud van eventuele wettelijke rechten die u heeft op grond van een wet die op u van toepassing is en die niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd bij overeenkomst ("uw consumentenrechten"), worden de producten uitsluitend geleverd op basis van "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn", zonder enige vorm van garantie, De uitdrukkelijke of impliciete of wettelijke garanties die in deze voorwaarden worden uiteengezet, zijn in de plaats van alle andere garanties, ongeacht of deze uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en worden door Hable specifiek afgewezen.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden beperkt, sluit uit, beperkt, wijzigt of beweert uw consumentenrechten te beperken, uit te sluiten, te beperken of te wijzigen. Als een deel van deze voorwaarden in strijd is met uw consumentenrechten of enige andere toepasselijke wetgeving, dan hebben uw consumentenrechten of andere toepasselijke wetgeving voorrang op dat deel.  Als u verlies lijdt in verband met onze producten of diensten, moet u alle redelijke stappen ondernemen om uw verlies tot een minimum te beperken, met inbegrip van het onverwijld informeren van ons als er stappen zijn die wij kunnen ondernemen om uw verlies tot een minimum te beperken.

14. Contact opnemen met Hable

Wij willen u helpen het maximale uit Hable producten en diensten te halen. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via contact@hable.info of schrijf ons op:

Hable One.; KVK 78194393; Groene Loper 3, 5612 AE, Eindhoven, Nederland